Podávání stížností

Klient má právo vyjádřit se k poskytované službě, klient má právo podávat podněty či připomínky k pomoci, kterou mu e-mailová poradna poskytla. Možnost klienta podat stížnost patří k základním principům služby. 

Stížnost klient může podat: 

-Písemně: na e-mail: lduo@seznam.cz, nebo na adresu: KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., Smetanova 470, 562 01 Ústí nad Orlicí

-Ústně: na telefonní číslo linky důvěry: 465 52 42 52

Za oficiální stížnost bude považována stížnost, ve které klient uvede své jméno a příjmení, kontaktní adresu (e-mail nebo adresa bydliště). Za stížnost považujeme podání, které klient označí jako stížnost, ať už je obsah jakýkoli. Klient při stížnosti uvádí důvod stížnosti, na co nebo na koho je stížnost podána.

V případě, že klient neuvede povinné náležitosti stížnosti, je jeho nespokojenost s poskytovanou službou brána jako připomínka. 

K podání stížnosti je oprávněn kdokoliv, jak uživatel, tak osoba, která jedná v zájmu uživatele. K sepsání stížnosti je oprávněn, kterýkoli pracovník sloužící na lince důvěry. O stížnosti je vytvořen záznam, který je následně předán vedoucímu služby e-mailové poradenství. V případě ústního podání se stížnost zpracovává do písemné podoby. Každou stížnost vyřizuje nejprve vedoucí linky důvěry a až v případě odvolání další instituce. Při projednávání stížnosti vedoucí spolupracuje s celým týmem pracovníků služby. Klient, který stížnost podal, se vyrozumí do 30 dnů od podání stížnosti písemně na uvedenou kontaktní adresu. Vyrozumění musí obsahovat odpovědi na všechny části stížnosti, včetně informace o přijatých opatřeních. Stížnost je zaevidována do evidence stížností.

Uživatel může podat odvolání, pokud není spokojen s vyřízením své stížnosti. Odvolání bude adresovat Oblastní pobočce Ministerstva práce a sociálních věcí pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb (MPSV, odbor sociálních služeb, Masarykovo nám. 1484, 560 02 Pardubice, tel.: 950 196 586). 

Jako další možnost uvádíme kontakt na Veřejného ochránce práv-ombudsmana (Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, e-mail: podatelna@ochrance.cz).