Práva klienta linky důvěry

Klient má právo:

 

Na pomoc a podporu bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení

Na pochopení, úctu, empatii, trpělivost a citlivé reagování na jeho potřeby

Na bezpodmínečné respektování jedinečnosti člověka, jeho důstojnosti, soukromí a důvěrnosti sdělení

Na zachování anonymity. Právo očekávat, že veškeré osobní údaje, zprávy a záznamy jsou považovány za důvěrné (pracovníci jsou Etickým kodexem vázáni zásadou mlčenlivosti a osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby)

Na kvalifikovanou pomoc po celou dobu krizového stavu

Na informace o možnostech následné péče a podporu ve snaze najít způsob řešení situace volajícího

Podat stížnost v případě nespokojenosti s poskytovanou službou. Je obeznámen s postupem podání a vyřizování stížnosti.