Důležité dokumenty

Níže naleznete následující dokumenty:

 1. Etický kodex pracovníka linky důvěry
 2. Etický kodex internetové poradny
 3. Práva uživatelů linky důvěry

Etický kodex pracovníka linky důvěry  
a pracoviště linky důvěry

 1. Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
 2. Pracovník linky důvěry aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.
 3. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu  
  a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
 4. Pomoc pracovníka linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi  
  a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení starostí.
 5. Povinností pracovníka linky důvěry je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudu může podávat pouze vedoucí linky důvěry nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory na lince důvěry
 6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 7. Pracovník linky důvěry nesmí používat linku důvěry k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb a přání.
 8. Pracovník linky důvěry prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem, jejich výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince důvěry. Po celou dobu práce na lince důvěry vystupuje jako člen týmu a má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.
 9. Pomoc na lince důvěry je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho dovádějí od práce na lince důvěry. 

Etický kodex internetové poradny při Lince důvěry Ústí nad Orlicí

 • Zkrácený název: iKodex 
 • iKodex je určen současně veřejnosti i poskytovatelům služby.
 • Definuje elementárně službu a vymezuje základy etiky vztahu mezi poskytovatelem služby a klientem.
 1. Internetová poradna ( iP ) umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.
 2. Na klienta nebude vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace. 
 3. iP je služba, u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání. 
 4. Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, do kdy může klient očekávat odpověď. 
 5. Odpověď nebo jiná internetová reakce iP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného spojení mezi klientem a iP. 
 6. Pracovník iP nesmí používat iP k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 7. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR. 
 8. Aktivita iP vůči klientovi není jen dílem jedince ­- je výsledkem spolupráce týmu.

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen XIII. sněmem ČAPLD dne 28. 5. 2005 v Liberci.

Práva uživatelů Linky důvěry
Ústí nad Orlicí

Uživatel služby Linky důvěry Ústí nad Orlicí má právo:

 • na pomoc a podporu bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení,
 • na pochopení, úctu, empatii, trpělivost a citlivé reagování na jeho potřeby,
 • na bezpodmínečné respektování jedinečnosti člověka, jeho důstojnosti, soukromí  
  a důvěrnosti sdělení,
 • na zachování anonymity (má právo očekávat, že veškeré osobní údaje, zprávy  
  a záznamy jsou považovány za důvěrné - pracovníci jsou Etickým kodexem vázáni zásadou mlčenlivosti a osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby),
 • na kvalifikovanou pomoc po celou dobu krizového stavu,
 • na informace o možnostech následné péče a podporu ve snaze najít způsob řešení situace volajícího,
 • podat stížnost v případě nespokojenosti s poskytovanou službou - uživatel je obeznámen s postupem podání a vyřizování stížnosti.