KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s.

Obecně prospěšná společnost KONTAKT Ústí nad Orlicí je dobrovolnou, nevládní, neziskovou společností, vzniklou podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech  
a dle předpisu č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou podle českého práva.

KONTAKT Ústí na Orlicí o. p. s. zřizuje a provozuje následující službu:

Telefonická krizová pomoc

Kontaktní údaje (níže uvedené kontaktní údaje slouží ke komunikaci s organizací, neslouží ke konzultaci obtížné životní situace či krizi)

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hájková, ředitelka o. p. s.

Datová schránka: cmtjpym

Web: www.linkaduveryuo.cz

IČO: 61239488

Registrace: Krajský úřad Pardubice, dne 19.2.2014, č. j.: Krú 12148/2014, Sp.z.: SpKrú 12148/2014 OSV OE

Bankovní spojení: číslo účtu: 757001494/0600 (MONETA Money Bank)

Výroční zprávy organizace

Stanovy organizace


GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů pro účely poskytování služby Linky důvěry Ústí nad Orlicí. 

KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.

Prokázání souladu s GDPR - prostřednictvím kodexu chování, čl. 40 GDPR.

Směrnice pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců

 • K osobním údajům zaměstnanců má přístup ředitelka (statutární zástupce) organizace, vedoucí služby a sociální pracovnice poskytované služby. K osobním údajům zaměstnanců má přístup také externí pracovnice - účetní.
 • Osobní spisy jsou uloženy v uzamykatelné skříňce na pracovišti - klíč má k dispozici vedoucí služby a sociální pracovnice poskytované služby. V osobním spise zaměstnance jsou uvedeny jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, rodinný stav, státní příslušnost, počet vyživovaných dětí, mobilní číslo, název a číslo zdravotní pojišťovny, číslo účtu. Pracovníci byli s potřebností těchto údajů seznámeni při nástupu do zaměstnání.
 • V osobním spise zaměstnance je uložena žádost o zaměstnání, evidenční list zaměstnance, pracovní smlouva a její dodatky, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, potvrzení o dalších vzdělávacích kurzech.
 • Pracovní smlouvy jsou uloženy také v počítači organizace - na tomto počítači jsou dvě pracovní plochy. Smlouvy jsou uloženy na ploše, která je zaheslovaná a přístup k ní mají vedoucí služby a sociální pracovnice.
 • Každý zaměstnanec má právo kdykoliv do svého osobního spisu nahlédnout.

S těmito osobními údaji je nakládáno v souladu se Spisovým a skartačním řádem organizace.

Směrnice pro nakládání s osobními (citlivými) údaji uživatelů a právy klientů v souvislosti  
s GDPR:

 • Záznam kontaktu s uživatelem služby uvádíme do internetového systému "Linkař", který nám poskytuje externí firma Ready2Experience s.r.o. Vyjádření této firmy k systému  
  v souvislosti s nařízením GDPR je přílohou této směrnice.
 • Do systému "Linkaře" mají přístup všichni zaměstnanci organizace, kteří vykonávají telefonickou krizovou intervenci. Při delší nečinnosti programu dojde k automatickému odhlášení zaměstnance. Všichni zaměstnanci pracující v organizaci KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. jsou zavázáni mlčenlivostí. Do programu se lze přihlásit pouze z počítače umístěného na pracovišti provozované sociální služby.
 • V systému "Linkař" je možné uvádět přibližné, obecné, osobní a citlivé údaje   
  o klientovi.
 • Platí, že čím více konkrétních údajů v zápisech hovorů uvedeme, tím spíše by mohl být volající dohledaný. Vzhledem k anonymitě služby se neuvádí osobní informace. Od klientů se nevyžadují žádné osobní údaje, pokud nejsou zapotřebí pro řešení jejich aktuální nepříznivé životní situace. Pokud jsou klientem sděleny, uvádí se do zápisu  
  v obecné rovině.
 • U kartotéčních klientů je vedena evidence "fyzická". Tato evidence obsahuje popis klienta a způsob práce s ním, či omezení pro práci s klientem. Opět v rámci zachování anonymity.
 • Telefonická krizová intervence je anonymní služba. Z tohoto důvodu nevedeme  
  o našich uživatelích osobní spisy.
 • Klient má právo podat stížnost k poskytované službě. Tuto stížnost může podat telefonicky nebo písemně na email či adresu organizace. Přesný postup podání stížnosti ve všech formách poskytované služby je uveden na internetových stránkách organizace.

Směrnice pro nakládání s osobními údaji právnické osoby:

 • Osoby právnické se úprava GDPR netýká.
 • Nakládání s osobními údaji fyzické osoby, která zastupuje osobu právnickou, je totožné s nakládáním osobních údajů zaměstnanců.

Společná opatření pro všechny výše zmíněné směrnice:

 • Za bezpečnostní incidenty odpovídá vedoucí služby a statutární zástupce organizace. Pokud k porušení zabezpečení dojde, je třeba incident nahlásit dozorovému úřadu (ÚOOÚ) a vykonat záznam v evidenci incidentů.
 • Na internetových stránkách organizace je volně přístupné oznámení o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.
 • IT služby jsou objednány organizací od externího IT pracovníka, který zajišťuje antivirovou ochranu, bezpečnostní zálohy a ostatní služby podle zadání organizace.
 • Za dodržování pravidel GDPR odpovídá statutární zástupce organizace.
 • Na pracoviště společnosti mají přístup pouze zaměstnanci. Ostatní osoby mají povolený přístup pouze se svolením vedoucí Linky důvěry za přítomnosti pracovníka Linky.

V Ústí nad Orlicí 20. května 2018