O Lince důvěry

Posláním Linky důvěry Ústí nad Orlicí je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale  

i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka  
v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita. 


Na základě zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, § 55 poskytujeme: 

 Telefonickou krizovou pomoc 

 V životě každého z nás někdy nastanou chvíle, kdy si nevíme rady, cítíme se ohrožení, potřebujeme pomoc  
a radu, potřebujeme, aby našim starostem, ale  
i radostem, někdo naslouchal a sdílel je s námi. Možná zrovna nemáme na koho se ve svém okolí obrátit, ocitneme se sami nebo své blízké nechceme svými problémy zatěžovat nebo pociťujeme strach či stud se svými blízkými o svých pocitech a trápeních mluvit. Právě v takových chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet. 


KDO PRACUJE NA LINCE DŮVĚRY?

Nepřetržitý provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí zajišťuje průměrně 14 pracovníků, kteří splňují nebo si doplňují vzdělání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách a před započetím práce na lince důvěry absolvovali akreditovaný kurz Telefonické krizové intervence.

Pro pracovníky linky důvěry se pravidelně konají supervize, intervize a různé kurzy, které pomáhají pracovníkům a zkvalitňují poskytovanou službu. Pracovník linky důvěry je seznámen a vázán Etickým kodexem pracovníků linek důvěry.

HISTORIE LINKY DŮVĚRY

Linka důvěry začala svoji činnost v roce 1995, tehdy ještě jako součást Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

Od svého vzniku Linka důvěry poskytuje v nepřetržitém provozu telefonickou krizovou intervenci, která byla v roce 2006 zaregistrovaná jako sociální služba.

V roce 2011 bylo zaregistrováno také odborné sociální poradenství, které bylo poskytováno prostřednictvím internetové poradny. Ke konci roku 2014 byla registrace služby odborné sociální poradenství zrušena, ale e-mailové poradenství zachováno.

V roce 2014 prošla naše organizace transformací z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

Telefonická krizová pomoc

NONSTOP NA TELEFONNÍM ČÍSLE 465 52 42 52

Komu je linka důvěry určena?

Linka důvěry je tu pro každého člověka, který se nachází v obtížné životní situaci, pro člověka kterého něco trápí, s něčím si neví rady a potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace. Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky je neohraničena. Služba není určena osobám k uspokojení jejich sexuálních potřeb. 

Linka důvěry je např. určena lidem, kteří: 

 • jsou v psychické nepohodě (úzkost, strach, deprese apod.)
 • zvažují otázky své existence a smyslu života
 • pomýšlejí na sebevraždu
 • tíží je partnerské a rodinné problémy
 • obávají se změn ve svém životě
 • cítí se osamělí- ztratili partnera či jinou blízkou osobu
 • jsou oběťmi nebo svědky domácího či jiného násilí či zneužívání
 • mají problémy v oblasti sociálně právní (finanční problémy, ztráta zaměstnání, závislosti na návykových látkách apod.)
 • zažili nebo byli svědky traumatizující události (okradení, znásilnění ...)
 • mají obavy z onemocnění, strach ze smrti

Jak probíhá hovor na lince důvěry?

"Linka důvěry, dobrý den", tato věta zazní jako první, když vytočíte naše telefonní číslo. Když člověk zavolá na naši linku, nemusí se představovat a může začít hned hovořit o tom, proč volá. Pokud volající nebude vědět jak začít, pracovník na lince mu rád pomůže s tím, jak sdělit důvod svého volání. Volající může říci pouze to, co říci chce a pokud jsou pro něho některé otázky příliš citlivé, je jen na něm, do jaké míry o tom bude chtít sám hovořit.

Co lidé mohou od hovoru na lince důvěry očekávat?

Pracovník linky důvěry pomáhá volajícímu zorientovat se jeho životní situaci, dává příležitost vyslovit věci nahlas. Už pouhé svěření se má blahodárné účinky a vede k uvolnění vnitřního napětí. Pracovník společně s volajícím hledají řešení problému. Pracovník posiluje motivaci  
a schopnosti klienta samostatně řešit svou situaci v budoucnu, dává naději. Cílem hovoru je stabilizace a zklidnění klientova stavu, poskytnutí podpory, snížení nebezpečí, že se krize bude dále prohlubovat. Pracovník poskytuje základní psychosociální poradenství a informace,  
v případě potřeby doporučuje a podává kontakt na další organizace či odborníky, kteří pomohou řešit obtížnou situaci (např. psychology, manželské poradny, občanské poradny atd.).

Jaké jsou výhody pomoci a zásady naší práce na lince důvěry?

 • Anonymita klienta i pracovníků linky důvěry 
 • Zachování mlčenlivosti (pracovníci linky důvěry jsou vázáni naprostou mlčenlivostí. Před započetím práce na lince důvěry každý pracovník podepisuje protokol  
  o mlčenlivosti. Výjimku tvoří situace, kdy mají pracovníci ze zákona oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení)
 • Dostupnost služby (klient může zavolat kdykoli a odkudkoli)
 • Služba je poskytována za cenu běžného telefonního hovoru
 • Zajištění služby odborně vyškolenými pracovníky
 • Návaznost linky důvěry na další veřejné služby
 • Individuální přístup (pomoc na lince důvěry vychází z individuálně určených potřeb  
  a přání volajícího)
 • Samozřejmostí je zachování lidské důstojnosti a úcty klienta a dodržování základních práv a svobod klienta

Internetové poradenství 

NÁŠ KONTAKTNÍ E-MAIL: napis@linkaduveryuo.cz

Poslání

Posláním internetového poradenství je umožnit lidem v nepříznivé životní situaci a lidem potýkajících se s nějakým trápením dosáhnout na bezplatné poradenství po e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím poskytnutých informací řešit jejich obtížnou situaci nebo trápení. Internetové poradenství může sloužit jako první kontakt klienta s pomáhajícími službami.

Cíle internetového poradenství

 • pomoc s pojmenováním problému, pojmenováním témat, se kterými klient může dále pracovat v terapii
 • poskytnutí informací
 • pomoc s řešením problému
 • dodání naděje a povzbuzení k řešení situace
 • dodaní podpory a ocenění
 • přijetí klientových emocí a jejich uznání
 • zplnomocnění klienta řešit situaci vlastními silami, posílení jeho kompetencí
 • podpora v užití dalších služeb, otevření brány do světa odborníků z pomáhajících profesí

Cílová skupina osob

Internetové poradenství může sloužit každému člověku, který se nachází v obtížné životní situaci, potýká se s nějakým trápením, potřebuje získat informace k řešení svého problému  
a rozhodl se využít e-mailovou poradnu jako zdroj pomoci. Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví.

Zásady práce

 • Dostupnost a bezbariérovost
 • Anonymita (klient není povinen uvádět do e-mailu osobní údaje, které nechce. Došlé e-maily se archivují, před archivací e-mailů dochází z e-mailu k vymazání jakýchkoli informací, které by mohly vést k identifikaci klienta).
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Každé trápení nebo problém klienta považujeme za důležitý a významný.
 • Odpovědi jsou zpracovány v nejbližším možném termínu podle kapacity zařízení (odpověď zasíláme nejpozději do 4 pracovních dnů).

Co internetové poradenství nemůže:

 • Neposkytujeme akutní krizovou intervenci (např. v případě sebevražedných myšlenek, pokusů, nechráněného pohlavního styku apod.). V případě akutní potřeby se klient může obrátit na linku důvěry.
 • Nemůžeme vyřešit problém za klienta, pouze nastínit možné způsoby řešení, možná doporučení.
 • Nemůžeme za klienta rozhodovat.
 • Nemůžeme cokoliv diagnostikovat.
 • Nemůžeme nahradit psychoterapii (nemůžeme léčit).
 • Neposkytujeme univerzální a zaručené rady.
 • Poskytovat odborné informace, které přísluší jiným odborným profesionálům (lékařům, psychologům, právníkům). V případě, že poradna nemá kompetence pomoci klientovi  
  v tom, co žádá, podá klientovi informace o tom, kde je možné dané informace získat nebo na jakého odborníka se obrátit.

Jak funguje internetové poradenství?

Zájemnce o e-mailový kontakt nám může napsat prostřednictvím svojí e-mailové adresy na adresu napis@linkaduveryuo.cz nebo prostřednictví e-mailového formuláře (E-mailový formulář), který je k dispozici na těchto webových stránkách, kam uživatel kromě samotného textu zprávy napíše i svoji e-mailovou adresu, na kterou si přeje, aby mu byla zaslána odpověď. Při odeslání odpovědi klientem bude klientovi na jeho e-mailovou adresu zaslána automatická odpověď, která ho bude informovat o přijetí jeho e-mailu poradnou. Pracovníci pracují pouze  
s textem uvedeným přímo v e-mailu, přílohy se neotevírají.

Pracovníci odpovídají na e-mail v co nejkratší době, jak to kapacita zařízení umožní.  
V počáteční fázi práce s e-mailem dochází k posouzení, zda požadavky, které má žadatel  
v e-mailu jsou v rámci internetového poradenství splnitelné.

V případě že požadavky ohledně pomoci jsou naplnitelné v rámci internetového poradenství, tak je mu poradenství poskytnuto.

V případě, že žadatel žádá službu, kterou internetové poradenství neposkytuje, je mu zaslána odpověď s odůvodněním, proč mu službu, kterou žádá, nemůžeme poskytnout a zároveň mu nabídneme informace o tom, kde by jeho požadavky mohly být naplněny.

Internetového poradenství (kontakt s klientem) je ukončeno tím, že klientovi poskytneme potřebné informace k řešení jeho situace a e-mail odešleme.

Technické a materiální zabezpečení internetového poradenství

Internetové poradenství přes e-mail zajišťují pracovníci linky důvěry a je uskutečňováno  
v pronajatých prostorách Linky důvěry Ústí nad Orlicí (adresa sídla utajená). E-maily od klientů jsou přijímány a zpracovávány pouze na jednom počítači, který je dostupný na pracovišti.  
K počítači mají přístup pouze pracovníci linky důvěry. Počítač je chráněn heslem, a disponuje účinným antivirem a firewallem, které jsou pravidelně aktualizovány.

V případě že počítač, ze kterého je na e-maily odpovídáno, bude z technický důvodů mimo provoz a tudíž nebude možné na e-maily odpovídat, bude klient o této skutečnosti informován na těchto webových stránkách.


Skype

NAŠE SKYPE JMÉNO : linka.duvery.uo

Na Skype Linky důvěry Ústí nad Orlicí jsme pro Vás každý den od 9:00 - 21:00.

Pokud máte přístup ke SKYPE a náležité vybavení (sluchátka s mikrofonem či reproduktory), můžete nám zavolat přes internet prostřednictvím Skype programu.

Pokud přístup ke Skype nemáte, můžete si tento program stáhnout zde.

Důležité informace a pravidla

 1. Pokud Váš hovor na Skypu nepříjímáme, je to proto, že vedeme hovor s klientem, který se dovolal před Vámi na pevnou linku 465 52 42 52 Linky důvěry Ústí nad Orlicí.  
  V takovém případě nám můžete zavolat později. Pokud Vaše situace nesnese odklad, můžete se obrátit na jinou linku důvěry v České republice, která telefonování prostřednictvím Skypu umožňuje.
 2. Služba může být někdy hůře dostupná nebo nedostupná z důvodu nízké kvality nebo neprostupnosti internetového připojení.
 3. Konferenční hovory na Skypu Linky důvěry Ústí nad Orlicí nepřijímáme z důvodu zachování anonymity klienta, pokud v průběhu hovoru přizvete třetího účastníka, tak bude hovor z naší strany ukončen.
 4. Na zmeškané hovory nevoláme nazpět z důvodu zachování Vaší anonymity.
 5. Chat přes Skype neposkytujeme. Ke konzultaci přes chat využijte jiných linek důvěry  
  v ČR, které chat poskytují (např. Modrá linka) a nebo využijte našich jiných forem pomoci (e-mail, pevná linka, skype telefonování).


Zachování anonymity

Pokud budete chtít využít konzultaci prostřednictvím Skype doporučujeme, abyste sami mysleli na zachování své anonymity, pokud je pro Vás důležitá.

Při telefonování přes Skype máme přístup k Vaší profilové fotce a kontaktním informacím, které si sami ve svém vlastním profilu uvádíte.